Música: IV moviment de les Sonades de la calor del foc, de J. M. Mestres Quadreny

El 2009 vaig assistir a l’homenatge a J. M. Mestres Quadreny a l’Auditori de la Pedrera. Volia treballar l’aleatorietat musical. Això implicava deixar l’animació digital clàssica i escriure codi per generar processos visuals. Vaig escollir el IV moviment de les Sonades de la calor del foc per la seva contundència.

El compositor utilitza l’aleatorietat per a les freqüències al llarg de les tres parts del moviment. En la primera vaig representar cada instrument construint un conjunt de rectangles que van variant aleatòriament les seves proporcions individuals. És un mecanisme capaç de generar indefinidament proporcions diferents sense repetir-se. Després d’un pont s’arriba a un episodi de contrastos dinàmics extrems. Aquí la tècnica d’animació es basa en comportaments físics i els cubs es mouen com guspires en un incendi clos i amb turbulències. A la llarga part final hi ha una anada cap al silenci i una tornada a la massa sonora inicial, i els silencis entren aleatòriament fins a arribar al silenci total per després simètricament retornar a l’origen.

Música: IV movimiento de las Sonatas del calor del fuego, de J. M. Mestres Quadreny

En 2009 asistí al homenaje a J. M. Mestres Quadreny en el Auditorio de La Pedrera. Quería trabajar la aleatoriedad musical, lo que implicaba dejar la animación digital clásica y escribir código para generar procesos visuales. Escogí el IV movimiento de las Sonatas del calor del fuego por su contundencia.

El compositor utiliza la aleatoriedad para las frecuencias a lo largo de las tres partes del movimiento. En la primera representé cada instrumento construyendo un conjunto de rectángulos que van variando aleatoriamente sus proporciones individuales. Es un mecanismo capaz de generar indefinidamente proporciones diferentes sin repetirse. Después de un puente se llega a un episodio de contrastes dinámicos extremos. Aquí la técnica de animación se basa en comportamientos físicos y los cubos se mueven como chispas en un incendio cerrado y con turbulencias. En la larga parte final hay una ida hacia el silencio y una vuelta a la masa sonora inicial, los silencios entran de forma aleatoria hasta llegar al silencio total para luego simétricamente regresar al origen.

Music: 4th movement of Sonades de la calor del foc by J.M. Mestres Quadreny

In 2009 I attended the homage to J.M. Mestres Quadreny at the Auditorium of La Pedrera. I wanted to work on musical randomness, which meant abandoning classical digital animation and writing code to generate visual processes. I chose the 4th movement of Sonades de la calor del foc because of its forcefulness.

The composer uses randomness for the frequencies throughout the three parts of the movement. In the first part, I represented each instrument by constructing a series of rectangles that alter their individual sizes at random; a mechanism capable of indefinitely generating different proportions without repetition. After a bridge, there’s an episode of extreme, dynamic contrasts. Here the animation technique is based on physical behaviours and the cubes move like sparks in a closed-off, turbulent fire. In the long final part there’s a transition towards silence and a return to the initial mass of sound; the silences come in at random until achieving total silence, afterwards symmetrically returning to the beginning.